Nawigacja
SKS
www
Bierzemy udział
www
Bierzemy udział w programach
Owoce i warzywa w szkole
Mleko w szkole
Promocja Zdrowia
www
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Aktualnie online
Goci online: 1

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 2
Najnowszy uytkownik: adminzso
Ostatnie artykuy
Brak artykuw

Rekrutacja na rok szkolny 2016-2017

ZASADY REKRUTACJI
DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO,
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
W GMINIE JABŁONKA
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 Zapisy do Gminnego Przedszkola Samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywają się w dniach 04.03.2016r .- 18.03.2016 r.

Wnioski w wersji papierowej można składać w Gminnym Przedszkolu Samorządowym, w szkołach podstawowych w godzinach od 8.00 do 14.00.

Pobierz plik w formacie pdf wraz z załącznikami


-------------------------------------------------------------------------------------------


Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Orawce

§ 1

1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są:
a) dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu,
b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
2. Przyjęcie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły następuje po przeprowadzeniu po-stępowania rekrutacyjnego .
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest przez dyrektora szkoły przy pomocy powołanej przez niego komisji rekrutacyjnej.
3. Postępowanie rekrutacyjne, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza się w oparciu o terminarz rekrutacji na rok szkolny 2016/2016 ustalony prze Urzą Gminy w Jabłonce.

§ 2

1. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonka
2. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego obejmuje łącznie następujące kryteria i liczbę punktów dla każdego kryterium:

Lp. Kryterium liczba pkt.
1. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole 4
2. Miejsce pracy jednego z rodziców w obwodzie szkoły 3
3. Dogodne położenie szkoły w stosunku do zamieszkania kandydata 2
4. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole w której ubiega się o przyjęcie 1

3. Jeżeli pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego, określony w ust. 1, nie da ostatecznego rozstrzygnięcia (kandydaci uzyskali w tym etapie równorzędne wyniki lub po zakończeniu tego etapu i przyjęciu osób, które spełniły choćby jedno z kryteriów z tej grupy, szkoła dysponuje wolnymi miejscami), przeprowadza się kolejny etap postępowania obejmujący łącznie następujące kryteria i liczbę punktów dla każdego kryterium:

Lp.  Kryterium liczba pkt.
1. Wielodzietność rodziny kandydata 1
2. Niepełnosprawność kandydata 1
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 2
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1
6. Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica 1
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1

§ 3

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Jabłonka mogą być przyjęci do szkoły, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego określonego w § 2 ust. 2 i 3 szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w szkole. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się zgodnie z § 2 ust. 2 i 3.

§ 4

1. Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
b) ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
c) sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.

§ 5

Wyniki przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów i liczbę uzyskanych punktów.

§ 6

 1. W  terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4.  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5.  Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

-------------------------------------------------------------------------------------------


Rekrutacja do Gimnazjum

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w  Orawce w Zespole Szkół w Orawce

Podstawa prawna 

 •  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm)
 •  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotyczących warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)
 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232)
 •  § 18a Załącznik nr 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 ze zm.), zgodnie z którym statut gimnazjum określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum
 • Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 14 lutego 2016r. w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych, terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, trzech wybranych zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów oraz zasad rekrutacji

Zasady ogólne 

 1. Do klas pierwszych gimnazjum przyjmowani są z urzędu kandydaci zamieszkujący w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 2. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami do klas pierwszych przyjmowani są na wniosek rodziców kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły.
 3. Gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu ucznia do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, na które składają się kryteria.
 4. W trakcie rekrutacji kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

kryterium maksymalna liczba punktów uwagi
sprawdzian szóstoklasisty 40 1pkt ze sprawdzianu = 1pkt
konkursy kuratoryjne
(inne niż laureat konkursu przedmiotowego)
8 Kryterium dotyczy:
­ laureatów konkursów tematycznych
i interdyscyplinarnych – 8 pkt,
­ finalistów konkursów przedmiotowych – 6 pkt,
­ finalistów konkursów tematycznych,
interdyscyplinarnych – 4 pkt.
język polski 6  ocena*1
bdb = 5 pkt
db = 4 pkt
dst = 3 pkt
dop = 2 pkt
matematyka 6 jw.
historia i społeczeństwo 6 jw.
przyroda 6 jw.
język obcy 6 jw.
średnia ocen 6  średnia*1 (np. 2,45 = 2,45 pkt)
liczona ze wszystkich przedmiotów na świadectwie
(obowiązkowe, nieobowiązkowe, religia/etyka
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
zachowanie 6  wzorowe = 6 pkt
bardzo dobre = 5 pkt
dobre = 4 pkt
poprawne = 3 pkt
nieodpowiednie, naganne = 0 pkt
świadectwo z wyróżnieniem 3
osiągnięcia sportowe 2  1 pkt za powiatowe; 2 pkt za wojewódzkie i wyższe
Kurator corocznie do końca lutego podaje do
publicznej wiadomości wykaz zawodów.
artystycznych i sportowych, organizowanych przez
kuratora oświaty lub inne podmioty działające na
terenie szkoły, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Osiągnięcia punktowane wyłącznie, jeżeli zostały
umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły.
osiągnięcia artystyczne 2 jw.
zawody wiedzy 2 jw.
wolontariat 1    

W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

 1. sieroty, osoby umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
 2. kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej
 3. kandydaci, którzy uzyskali większą liczbę punktów ze sprawdzianu po szóstej klasie

Laureaci konkursów przedmiotowych są przyjmowani bez względu na wynik postępowania rekrutacyjnego.
W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.

 Zadania szkolnej komisji rekrutacyjnej 

Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy m.in.:

 •  przeprowadzenie postępowanie zgodnie z przepisami prawa oświatowego na podstawie dokumentów i w terminach określonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określonych kryteriów zawartych w statucie szkoły
 • ustalenie listy zakwalifikowanych do gimnazjum
 •  przyjęcie kandydata do szkoły, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty
 •  podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych, zawierającej: imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane alfabetycznie, najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu.

 

Tryb odwoławczy: 

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 •  Uzasadnienie odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 •  Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 •  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
Wymagane dokumenty 

kandydaci z obwodu 

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginał zaświadczenia o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki

kandydaci spoza obwodu składają do celów rekrutacji następujące dokumenty:
poświadczone za zgodność kopie:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenia o wyniku sprawdzianu

Po zakwalifikowaniu do szkoły dostarczają w określonym w harmonogramie terminie oryginały ww. dokumentów oraz kartę zdrowia.

Szentendre & Orawka

www
WSPÓŁPRACA
SZENTENDRE & ORAWKA
300 LECIE KOŚCIOŁA

www
PROGRAM

300 LECIE KOŚCIOŁA

www
REGULAMINY KONKURSÓW

Insta.ling
www
Skuteczna nauka języka angielskiego, niemieckiego
i ortografii

Blog

www
ORE

www
Tarcza
ww